تبلیغ در گوگل مدیریت شده

پکیج 100 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 500
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 2500
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد
پکیج 250 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 1000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 5000
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد
پکیج 500 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 2000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 10000
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد
پکیج 1000 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 5000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 25000
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد
پکیج 2000 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 10000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 50000
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد
پکیج 3000 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 20000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 100000
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد