فضای بک آپ - پشتیبان

BX10 - فضای بک آپ 100 گیگابایت

100 گیگابایت فضای بک آپ
10 عدد connections
2 عدد snapshots
بینهایت FTP
بینهایت FTPS
بینهایت SFTP
بینهایت SCP
بینهایت Samba/CIFS
بینهایت HTTPS
بینهایت WebDAV

BX20 - فضای بک آپ 500 گیگابایت

500 گیگابایت فضای بک آپ
10 عدد connections
2 عدد snapshots
بینهایت FTP
بینهایت FTPS
بینهایت SFTP
بینهایت SCP
بینهایت Samba/CIFS
بینهایت HTTPS
بینهایت WebDAV

BX30 - فضای بک آپ 1 ترابایت

1 ترابایت فضای بک آپ
10 عدد connections
2 عدد snapshots
بینهایت FTP
بینهایت FTPS
بینهایت SFTP
بینهایت SCP
بینهایت Samba/CIFS
بینهایت HTTPS
بینهایت WebDAV

BX40 - فضای بک آپ 2 ترابایت

2 ترابایت فضای بک آپ
10 عدد connections
2 عدد snapshots
بینهایت FTP
بینهایت FTPS
بینهایت SFTP
بینهایت SCP
بینهایت Samba/CIFS
بینهایت HTTPS
بینهایت WebDAV

BX50 - فضای بک آپ 5 ترابایت

5 ترابایت فضای بک آپ
10 عدد connections
2 عدد snapshots
بینهایت FTP
بینهایت FTPS
بینهایت SFTP
بینهایت SCP
بینهایت Samba/CIFS
بینهایت HTTPS
بینهایت WebDAV

BX60 - فضای بک آپ 10 ترابایت

10 ترابایت فضای بک آپ
10 عدد connections
2 عدد snapshots
بینهایت FTP
بینهایت FTPS
بینهایت SFTP
بینهایت SCP
بینهایت Samba/CIFS
بینهایت HTTPS
بینهایت WebDAV