ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.com
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
.net
184,000تومان
1 سال
192,000تومان
1 سال
192,000تومان
1 سال
.org
192,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
.info
80,000تومان
1 سال
208,000تومان
1 سال
208,000تومان
1 سال
.co
192,000تومان
1 سال
416,000تومان
1 سال
416,000تومان
1 سال
.biz
216,000تومان
1 سال
216,000تومان
1 سال
216,000تومان
1 سال
.center
75,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.website
90,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
.site
30,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.in
168,000تومان
1 سال
168,000تومان
1 سال
168,000تومان
1 سال
.us
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.asia
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
.name
33,500تومان
1 سال
34,000تومان
1 سال
34,000تومان
1 سال
.me
95,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
.pro
60,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.online
55,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
.tech
34,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
.wiki
81,000تومان
1 سال
83,000تومان
1 سال
83,000تومان
1 سال
.company
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.photos
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
.gallery
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
.academy
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.agency
96,000تومان
1 سال
288,000تومان
1 سال
288,000تومان
1 سال
.business
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.band
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.coffee
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.design
143,000تومان
1 سال
143,000تومان
1 سال
143,000تومان
1 سال
.clinic
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.dentist
112,000تومان
1 سال
112,000تومان
1 سال
112,000تومان
1 سال
.digital
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.marketing
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.estate
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.restaurant
148,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
.xyz
7,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.market
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.trade
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
.group
63,500تومان
1 سال
64,000تومان
1 سال
64,000تومان
1 سال
.es
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.live
50,000تومان
1 سال
410,000تومان
1 سال
410,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains