ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.com
322,500تومان
1 سال
322,500تومان
1 سال
322,500تومان
1 سال
.net
370,900تومان
1 سال
387,000تومان
1 سال
387,000تومان
1 سال
.org
387,000تومان
1 سال
403,100تومان
1 سال
403,100تومان
1 سال
.info
161,300تومان
1 سال
419,300تومان
1 سال
419,300تومان
1 سال
.co
387,000تومان
1 سال
838,500تومان
1 سال
838,500تومان
1 سال
.biz
483,800تومان
1 سال
499,900تومان
1 سال
499,900تومان
1 سال
.center
274,100تومان
1 سال
612,800تومان
1 سال
612,800تومان
1 سال
.website
274,100تومان
1 سال
741,800تومان
1 سال
741,800تومان
1 سال
.site
516,000تومان
1 سال
870,800تومان
1 سال
870,800تومان
1 سال
.in
338,600تومان
1 سال
338,600تومان
1 سال
338,600تومان
1 سال
.us
306,400تومان
1 سال
322,500تومان
1 سال
322,500تومان
1 سال
.asia
467,600تومان
1 سال
467,600تومان
1 سال
467,600تومان
1 سال
.name
338,600تومان
1 سال
338,600تومان
1 سال
338,600تومان
1 سال
.me
150,300تومان
1 سال
526,200تومان
1 سال
526,200تومان
1 سال
.pro
161,300تومان
1 سال
483,800تومان
1 سال
483,800تومان
1 سال
.online

سال
N/A
N/A
.tech
499,900تومان
1 سال
1,515,800تومان
1 سال
1,515,800تومان
1 سال
.wiki
419,300تومان
1 سال
919,100تومان
1 سال
919,100تومان
1 سال
.company
274,100تومان
1 سال
290,300تومان
1 سال
290,300تومان
1 سال
.photos
274,100تومان
1 سال
612,800تومان
1 سال
612,800تومان
1 سال
.gallery
612,800تومان
1 سال
612,800تومان
1 سال
612,800تومان
1 سال
.academy
419,300تومان
1 سال
919,100تومان
1 سال
919,100تومان
1 سال
.agency
193,500تومان
1 سال
596,600تومان
1 سال
596,600تومان
1 سال
.business
258,000تومان
1 سال
274,100تومان
1 سال
274,100تومان
1 سال
.band
741,800تومان
1 سال
741,800تومان
1 سال
741,800تومان
1 سال
.coffee
274,100تومان
1 سال
951,400تومان
1 سال
951,400تومان
1 سال
.design
419,300تومان
1 سال
1,451,300تومان
1 سال
1,451,300تومان
1 سال
.clinic
1,612,500تومان
1 سال
1,612,500تومان
1 سال
1,612,500تومان
1 سال
.dentist
1,612,500تومان
1 سال
1,612,500تومان
1 سال
1,612,500تومان
1 سال
.digital
241,900تومان
1 سال
919,100تومان
1 سال
919,100تومان
1 سال
.marketing
274,100تومان
1 سال
935,300تومان
1 سال
935,300تومان
1 سال
.estate
274,100تومان
1 سال
935,300تومان
1 سال
935,300تومان
1 سال
.restaurant
419,300تومان
1 سال
1,531,900تومان
1 سال
1,531,900تومان
1 سال
.xyz
48,400تومان
1 سال
364,400تومان
1 سال
364,400تومان
1 سال
.market
919,100تومان
1 سال
919,100تومان
1 سال
919,100تومان
1 سال
.trade
177,400تومان
1 سال
886,900تومان
1 سال
886,900تومان
1 سال
.group
419,300تومان
1 سال
1,128,800تومان
1 سال
1,128,800تومان
1 سال
.es
319,500تومان
1 سال
319,500تومان
1 سال
319,500تومان
1 سال
.live
225,800تومان
1 سال
741,800تومان
1 سال
741,800تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains