ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
.com
554,200تومان
1 سال
578,300تومان
1 سال
578,300تومان
1 سال
.net
559,100تومان
1 سال
578,300تومان
1 سال
578,300تومان
1 سال
.org
433,800تومان
1 سال
602,400تومان
1 سال
602,400تومان
1 سال
.info
313,300تومان
1 سال
795,200تومان
1 سال
795,200تومان
1 سال
.co
578,300تومان
1 سال
1,253,100تومان
1 سال
1,253,100تومان
1 سال
.biz
722,900تومان
1 سال
747,000تومان
1 سال
747,000تومان
1 سال
.center
409,700تومان
1 سال
915,700تومان
1 سال
915,700تومان
1 سال
.website
409,700تومان
1 سال
1,108,500تومان
1 سال
1,108,500تومان
1 سال
.site
771,100تومان
1 سال
1,301,300تومان
1 سال
1,301,300تومان
1 سال
.in
506,000تومان
1 سال
506,000تومان
1 سال
506,000تومان
1 سال
.us
457,900تومان
1 سال
482,000تومان
1 سال
482,000تومان
1 سال
.asia
698,800تومان
1 سال
698,800تومان
1 سال
698,800تومان
1 سال
.name
506,000تومان
1 سال
506,000تومان
1 سال
506,000تومان
1 سال
.me
448,800تومان
1 سال
844,900تومان
1 سال
844,900تومان
1 سال
.pro
241,000تومان
1 سال
722,900تومان
1 سال
722,900تومان
1 سال
.online

سال
N/A
N/A
.tech
747,000تومان
1 سال
2,265,200تومان
1 سال
2,265,200تومان
1 سال
.wiki
626,500تومان
1 سال
1,373,600تومان
1 سال
1,373,600تومان
1 سال
.company
409,700تومان
1 سال
433,800تومان
1 سال
433,800تومان
1 سال
.photos
409,700تومان
1 سال
915,700تومان
1 سال
915,700تومان
1 سال
.gallery
915,700تومان
1 سال
915,700تومان
1 سال
915,700تومان
1 سال
.academy
626,500تومان
1 سال
1,373,600تومان
1 سال
1,373,600تومان
1 سال
.agency
289,200تومان
1 سال
891,600تومان
1 سال
891,600تومان
1 سال
.business
385,600تومان
1 سال
409,700تومان
1 سال
409,700تومان
1 سال
.band
1,108,500تومان
1 سال
1,108,500تومان
1 سال
1,108,500تومان
1 سال
.coffee
409,700تومان
1 سال
1,421,800تومان
1 سال
1,421,800تومان
1 سال
.design
626,500تومان
1 سال
2,168,800تومان
1 سال
2,168,800تومان
1 سال
.clinic
2,409,800تومان
1 سال
2,409,800تومان
1 سال
2,409,800تومان
1 سال
.dentist
2,409,800تومان
1 سال
2,409,800تومان
1 سال
2,409,800تومان
1 سال
.digital
361,500تومان
1 سال
1,373,600تومان
1 سال
1,373,600تومان
1 سال
.marketing
409,700تومان
1 سال
1,397,700تومان
1 سال
1,397,700تومان
1 سال
.estate
409,700تومان
1 سال
1,397,700تومان
1 سال
1,397,700تومان
1 سال
.restaurant
626,500تومان
1 سال
2,289,300تومان
1 سال
2,289,300تومان
1 سال
.xyz
72,300تومان
1 سال
544,600تومان
1 سال
544,600تومان
1 سال
.market
1,373,600تومان
1 سال
1,373,600تومان
1 سال
1,373,600تومان
1 سال
.trade
265,100تومان
1 سال
1,325,400تومان
1 سال
1,325,400تومان
1 سال
.group
626,500تومان
1 سال
1,686,800تومان
1 سال
1,686,800تومان
1 سال
.es
448,800تومان
1 سال
448,800تومان
1 سال
448,800تومان
1 سال
.live
337,400تومان
1 سال
1,108,500تومان
1 سال
1,108,500تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains