ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
.com
657,700تومان
1 سال
686,300تومان
1 سال
686,300تومان
1 سال
.net
663,400تومان
1 سال
686,300تومان
1 سال
686,300تومان
1 سال
.org
514,700تومان
1 سال
714,900تومان
1 سال
714,900تومان
1 سال
.info
371,700تومان
1 سال
943,700تومان
1 سال
943,700تومان
1 سال
.co
686,300تومان
1 سال
1,487,000تومان
1 سال
1,487,000تومان
1 سال
.biz
857,900تومان
1 سال
886,500تومان
1 سال
886,500تومان
1 سال
.center
486,100تومان
1 سال
1,086,600تومان
1 سال
1,086,600تومان
1 سال
.website
486,100تومان
1 سال
1,315,400تومان
1 سال
1,315,400تومان
1 سال
.site
915,100تومان
1 سال
1,544,200تومان
1 سال
1,544,200تومان
1 سال
.in
600,500تومان
1 سال
600,500تومان
1 سال
600,500تومان
1 سال
.us
543,300تومان
1 سال
571,900تومان
1 سال
571,900تومان
1 سال
.asia
829,300تومان
1 سال
829,300تومان
1 سال
829,300تومان
1 سال
.name
600,500تومان
1 سال
600,500تومان
1 سال
600,500تومان
1 سال
.me
526,600تومان
1 سال
991,300تومان
1 سال
991,300تومان
1 سال
.pro
286,000تومان
1 سال
857,900تومان
1 سال
857,900تومان
1 سال
.online

سال
N/A
N/A
.tech
886,500تومان
1 سال
2,688,000تومان
1 سال
2,688,000تومان
1 سال
.wiki
743,500تومان
1 سال
1,629,900تومان
1 سال
1,629,900تومان
1 سال
.company
486,100تومان
1 سال
514,700تومان
1 سال
514,700تومان
1 سال
.photos
486,100تومان
1 سال
1,086,600تومان
1 سال
1,086,600تومان
1 سال
.gallery
1,086,600تومان
1 سال
1,086,600تومان
1 سال
1,086,600تومان
1 سال
.academy
743,500تومان
1 سال
1,629,900تومان
1 سال
1,629,900تومان
1 سال
.agency
343,100تومان
1 سال
1,058,000تومان
1 سال
1,058,000تومان
1 سال
.business
457,500تومان
1 سال
486,100تومان
1 سال
486,100تومان
1 سال
.band
1,315,400تومان
1 سال
1,315,400تومان
1 سال
1,315,400تومان
1 سال
.coffee
486,100تومان
1 سال
1,687,100تومان
1 سال
1,687,100تومان
1 سال
.design
743,500تومان
1 سال
2,573,600تومان
1 سال
2,573,600تومان
1 سال
.clinic
2,859,600تومان
1 سال
2,859,600تومان
1 سال
2,859,600تومان
1 سال
.dentist
2,859,600تومان
1 سال
2,859,600تومان
1 سال
2,859,600تومان
1 سال
.digital
428,900تومان
1 سال
1,629,900تومان
1 سال
1,629,900تومان
1 سال
.marketing
486,100تومان
1 سال
1,658,500تومان
1 سال
1,658,500تومان
1 سال
.estate
486,100تومان
1 سال
1,658,500تومان
1 سال
1,658,500تومان
1 سال
.restaurant
743,500تومان
1 سال
2,716,600تومان
1 سال
2,716,600تومان
1 سال
.xyz
85,800تومان
1 سال
646,300تومان
1 سال
646,300تومان
1 سال
.market
1,629,900تومان
1 سال
1,629,900تومان
1 سال
1,629,900تومان
1 سال
.trade
314,600تومان
1 سال
1,572,800تومان
1 سال
1,572,800تومان
1 سال
.group
743,500تومان
1 سال
2,001,700تومان
1 سال
2,001,700تومان
1 سال
.es
526,600تومان
1 سال
526,600تومان
1 سال
526,600تومان
1 سال
.live
400,300تومان
1 سال
1,315,400تومان
1 سال
1,315,400تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains